pittura su seta


pitture di Shitao 1642-1707
- qui - qui - qui - qui -Zhang Zeduan 1085 -1145 -
Pittura su seta