to write

para escribir

Cina - Croazia - Japan -
- qui -
Orchid Pavilion da Wang Xizhi (307-365).  
Poesia dall'esilio in Huangzhou, da Su Shi (1037-1101).  
Elegia per mio nipote, Yan Zhenqing (709-785)
- qui - proverbi - stamps -