Molly Rausch
Ocotlán
Molly Rausch si diverte a dipinge intorno al timbro, estendendo la scena, con acquerello e tempera.

Silvestro Lega